Skrýt nabídku

english | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Svobodný přístup k informacím

Svobodný přístup k informacím

Informace zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


Důvod a způsob založení SFŽP ČR, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

Organizační struktura SFŽP ČR

Místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob.

 • Informace o Operačním programu Životní prostředí: dotazy@sfzp.cz, tel.: 800 260 500
 • Informace o Národních programech: Michal Slezák
 • Informace o Operačním programu Infrastruktura: dotazy@sfzp.cz
 • Konkrétní dotazy podle opatření OP Infrastruktura směřujte na pracovníky Úseku řízení OPŽP
 • Informace o aplikaci BENE-FILL a pro systémovou podporu: Miloslav Vinter
 • Pro informace v rámci Fondu soudržnosti a ISPA projektů: Ivo Trojan
 • Právní servis pro příjemce podpory: pravnici@sfzp.cz
 • Informace pro média: komunikace@sfzp.cz
 • Stížnosti přijímá a za doručení příslušnému vedoucímu pracovníku odpovídá Podatelna

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím o právech a povinnostech osob, včetně uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech, označení příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář:

Proti rozhodnutí Fondu lze podat opravný prostředek ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává písemně na adresu sídla Fondu. Z odvolání musí být jasně patrno proti jakému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu je rozhodnutí napadáno, v čem je spatřována nesprávnost rozhodnutí, kdo jej podává, a čeho se dožaduje.

V případě stížností, které se týkají administrace Operačního programu Životní prostředí, doporučujeme využít speciální formulář.

Postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat, je následující:

Telefonicky:
 • Podaná žádost se vyřizuje pouze telefonicky. V případě nespokojenosti žadatele s odpovědí podá žadatel žádost písemně.
Písemně podané žádosti:
 • Fond poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti, a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo záznamu na paměťových médiích.
 • V případě žádosti o již zveřejněné informace může Fond do 7 dnů místo poskytnutí informací sdělit žadateli, kde je možné požadovanou informaci vyhledat nebo získat. Pokud žadatel trvá na poskytnutí informace, Fond mu ji poskytne.
 • V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, Fond vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, Fond rozhodne o odmítnutí žádosti.
 • V případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, Fond žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do tří dnů žadateli.

Důvody pro neposkytnutí informací nebo omezené poskytnutí informací:

Fond poskytne informaci, kterou získal od osoby, která není podle zákona 106/1999 povinnou osobou, jen v případě, že tato třetí osoba s poskytnutím informace souhlasí.

Informaci, která je zveřejňována na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích.

Pokud by byla porušena ochrana duševního vlastnictví stanovená zvláštním předpisem.

Fond může omezit poskytnutí informace, pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu nebo jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí. To platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím nebo zákon nestanoví jinak.

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.

Seznamy hlavních dokumentů, zejména koncepční, strategické a programové povahy:


Zelená linka

Akce a pozvánky

22. 2. 2018 - 24. 2. 2018
Zveme na výstavu STAVITEL 2018

Představíme, jak stavět, rekonstruovat a bydlet úsporně s dotací Nová zelená úsporám a Dešťovka.

26. 1. 2018 - 27. 4. 2018
V regionech poradíme na výstavách Stavíme, bydlíme

Nenechte si ujít cyklus přednášek Žijte lépe a levněji s našimi dotacemi.

» Archiv akcí a pozvánek

 Poradenské centrum NZÚ

Priorita 2/2018Kotlíkové dotace

 
Banner OPLZZ
 

Hlavní menu


Partneřiinfo@ekoobec.cz web@ekoobec.cz marek.novotny@ekoobec.cz roman.tyce@ekoobec.cz lenka.telickova@ekoobec.cz