Skrýt nabídku

english | RSS


Právě se nacházíte: Stručně o Národních programech

Stručně o Národních programech

Státní fond životního prostředí ČR poskytuje dotace z národních zdrojů na projekty, které nelze podpořit z peněz EU v rámci Operačního programu životní prostředí nebo z programu Zelená úsporám, v rámci tzv. národních programů. Podporu poskytuje žadatelům na základě Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 6/2010 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR, která vstoupila v platnost 1. května 2010. Podpora je poskytována formou dotace, půjčky nebo formou kombinace dotace a půjčky.

Formu a zaměření podpory stanoví Ministerstvo životního prostředí na základě tzv. příloh. Přílohy Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „přílohy") jsou nedílnou součástí této směrnice pro dané období.

Aktuální výzvy pro rok 2015 a výzvy pokračující z roku 2014


Harmonogram výzev pro rok 2014 

V roce 2013 bylo možné žádat o podporu v následujících oblastech:

 

Dotační programy MŽP na pomoc po povodních 2013 - 100 milionů korun pro oblasti postižené povodní a Rychlá pomoc - dalších 30 milionů na likvidaci následků

Společný program na podporu výměny kotlů - předmětem dotace je výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje v krajích, které se do programu přihlásí.

Program ochrany ozonové vrstvy Země - cílem je postupné omezování výroby, spotřeby a likvidace látek na bázi halogenových uhlovodíků (freonů), látek zodpovědných za poškozování vrstvy ozónu.

Program na podporu výkupu pozemků ve zvláště chráněných územích, jejich ochranných pásmech a významných krajinných prvcích - cílem je zajistit účinnou ochranu přírody v nejvzácnějších oblastech ČR prostřednictvím vlastnických práv odborných institucí.

Program podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství - dotace je možné čerpat na výstavbu, rekonstrukci a technické vybavení objektů environmentálních center a poraden v Praze; provoz environmentálních poraden a na realizaci vzdělávacích a osvětových programů, kampaní, vydávání odborných periodik a publikací, na koordinaci významných projektů realizovaných v ČR.

Program podpory obcí ležících v regionech národních parků - cílem je kompenzace ztrát hospodářského rozvoje obcí ležících v regionech národních parků. Mezi podporované oblasti patří environmentální vzdělání, výchova a poradenství, údržba a budování návštěvnické infrastruktury, odstraňování nepovolených drobných skládek odpadu a zbytků objektů, revitalizace sídelní zeleně, infrastruktura na čištění odpadních vod, podpora energetické soběstačnosti obcí a kofinancování vybraných projektů OPŽP.

Program podpory zajištění monitoringu vod - podpora je určena pro vypracování metodiky sledování a monitorování stavů vod v ČR a pro sledování a zjišťování stavu vod v monitorovaných profilech, včetně odběru a dopravy vzorků.

Program na podporu systému pro nakládání s autovraky - cílem je podpořit systém nakládání s vybranými autovraky, prostřednictvím sítě schválených zpracovatelských zařízení s přednostním materiálovým nebo opětovným využitím a zabezpečením odstranění nevyužitelných zbytků. Program se také vztahuje na řešení tzv. „staré zátěže".

Program podpory předkladatelů návrhů projektů z fondů EU - podpora pro výzkumná pracoviště a výzkumná konsorcia při vyhledávání a podávání návrhů projektů z oblasti životního prostředí. Principem je finančně motivovat předkladatele návrhů projektů formou dotace na časově a finančně náročnou přípravu návrhu projektu, tj. na práci, která předchází podání návrhu projektu.

Program na podporu druhové diverzity neprodukčních rostlin a zachování jejich genových zdrojů - cílem je posílení diverzity sídelní i krajinné zeleně s důrazem na uchování jedinečného genetického materiálu domácích ohrožených a kulturně významných neprodukčních rostlin a zvýšení povědomí veřejnosti o důležitosti této problematiky.

Program pro vítěze ocenění Zelená stuha a Zelená stuha ČR - péče o zeleň a životní prostředí - cílem je poskytnutí finančního ocenění vítězům krajských kol soutěže Vesnice roku a vítězi celostátního kola soutěže Zelená stuha ČR.

Program na podporu obcí, na jejichž území byl vyhlášen krizový stav v důsledku povodní - cílem je obnova vodohospodářské infrastruktury a její řádné funkce na území postižených povodněmi v roce 2010.

Program podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší - cílem je zlepšení zdravotního stavu a posílení environmentálního vědomí u dětí školního věku z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší.

Společný program Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí nebo uhlí a biomasu v Moravskoslezském kraji - cílem je snížit znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů, tzv. lokálních topenišť, kde lidé často spalují nekvalitní paliva a odpady.

Program zeleň do měst a jejich okolí - podporuje obnovu a zhodnocení přírodních ploch ve městech, obcích a jejich širším okolí a zkvalitnění životního prostředí a vizuální atraktivity intravilánu i extravilánu obce jak pro jeho obyvatele, tak návštěvníky.

Program na podporu zpracování plánů odpadového hospodářství krajů - předmětem podpory je zpracování plánů odpadového hospodářství krajů v ČR.


Zelená linka

Akce a pozvánky

22. 2. 2018 - 24. 2. 2018
Zveme na výstavu STAVITEL 2018

Představíme, jak stavět, rekonstruovat a bydlet úsporně s dotací Nová zelená úsporám a Dešťovka.

26. 1. 2018 - 27. 4. 2018
V regionech poradíme na výstavách Stavíme, bydlíme

Nenechte si ujít cyklus přednášek Žijte lépe a levněji s našimi dotacemi.

» Archiv akcí a pozvánek

 Poradenské centrum NZÚ

Priorita 2/2018Kotlíkové dotace

 
Banner OPLZZ
 

Hlavní menu


Partneřiinfo@ekoobec.cz web@ekoobec.cz marek.novotny@ekoobec.cz roman.tyce@ekoobec.cz lenka.telickova@ekoobec.cz